Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Zużyty sprzęt

Informujemy, że w związku z nowelizacją Ustawy z 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
(Dz.U. nr 180, poz. 1495)
, wprowadzającą

z dniem 1 stycznia 2009 r. zakaz umieszczania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego łącznie z innymi odpadami, jesteście Państwo zobowiązani oddawać zużyty sprzęt podmiotowi prowadzącemu działalność w zakresie zbierania zużytego sprzętu. Niestosowanie się do tych że wymogów wiąże się z ponoszeniem wysokich kar finansowych.


Firma Handlowo - Usługowa ENTER Adrian Skrobot, jako przedsiębiorca zbierający zużyty sprzęt teleinformatyczny zarejestrowany w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska pod numerem E0010760Z, BDO 000512863 nieodpłatnie przyjmuje zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt na zasadzie "1 za 1", czyli komputer za komputer, monitor za monitor, drukarka za drukarkę, itp.
Obowiązki zbierającego zużyty sprzęt w świetle Ustawy:
Art. 37. Zbierający zużyty sprzęt jest obowiązany do:

1) selektywnego zbierania zużytego sprzętu;
2) przyjęcia zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych bez pobierania opłaty,
z zastrzeżeniem art. 42 ust. 1 i art. 42a ust. 1.
Art. 37a. 1. Zbierający zużyty sprzęt jest obowiązany przyjąć każdy przekazywany przez użytkownika zużyty sprzęt,
z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Sprzedawca detaliczny, sprzedawca hurtowy oraz prowadzący punkt serwisowy może odmówić przyjęcia zużytego sprzętu w przypadku,
gdy stwarza on zagrożenie dla zdrowia lub życia osób przyjmujących zużyty sprzęt.
3. Zbierający zużyty sprzęt jest obowiązany zachować niezbędne środki ostrożności,
aby chronić zdrowie i bezpieczeństwo pracowników.
Art. 37b. Zbierający zużyty sprzęt jest obowiązany zapewnić, aby transport zużytego sprzętu do zakładu przetwarzania był prowadzony w sposób umożliwiający ponowne użycie sprzętu lub jego części składowych oraz odzysk, w tym recykling, materiałów oraz substancji pochodzących ze zużytego sprzętu.
Art. 38. Zbierający zużyty sprzęt jest obowiązany przekazać zebrany zużyty sprzęt prowadzącemu zakład przetwarzania wpisanemu do rejestru,
o którym mowa w art. 6.
Art. 39. 1. Zbierający zużyty sprzęt, z wyjątkiem punktu serwisowego oraz sprzedawcy detalicznego i sprzedawcy hurtowego, jest obowiązany przekazać wójtowi, burmistrzowi albo prezydentowi miasta, na terytorium którego działa, w terminie 30 dni od dnia podjęcia działalności, informację zawierającą:
1) firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres zbierającego zużyty sprzęt;
2) adresy punktów zbierania zużytego sprzętu,
z wyłączeniem punktów sprzedaży sprzętu oraz punktów serwisowych.
2. W przypadku zmiany danych, o których mowa w ust. 1, zbierający zużyty sprzęt jest obowiązany poinformować o tym wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, na terenie którego działa,
w terminie 30 dni od dnia nastąpienia zmiany.
3. Zbierający zużyty sprzęt jest obowiązany poinformować wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, na terenie którego działa, o zakończeniu działalności, w terminie 30 dni od dnia trwałego zaprzestania jej wykonywania.
Art. 40. 1. Zbierający zużyty sprzęt jest obowiązany do sporządzenia i przedłożenia Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska,
w terminie do dnia 31 lipca za okres od 1 stycznia
do 30 czerwca i do dnia 15 marca za okres od
1 lipca do 31 grudnia każdego roku, sprawozdania
o masie zebranego i przekazanego do prowadzącego zakład przetwarzania zużytego sprzętu.
2. Minister właściwy do spraw środowiska określi,
w drodze rozporządzenia, wzór sprawozdania,
o którym mowa w ust. 1, oraz sposób jego przekazywania, kierując się potrzebą ujednolicenia formy sprawozdania, ułatwiania jego przekazywania oraz zidentyfikowania zbierającego zużyty sprzęt.
Art. 41. Sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych są obowiązani do:
1) sprzedaży wyłącznie sprzętu wprowadzanego do obrotu przez wprowadzającego sprzęt zarejestrowanego w rejestrze, o którym mowa
w art. 6;
2) umieszczenia w punkcie sprzedaży informacji
o punktach zbierania zużytego sprzętu;
3) sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych wraz z dołączoną informacją, o której mowa w art. 22 ust. 1,
i oznakowanego zgodnie z art. 23.
Art. 42. 1. Sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy są obowiązani przy sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych
do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju.
2. Sprzedawca detaliczny jest obowiązany do nieodpłatnego przekazania przyjętego zużytego sprzętu, o którym mowa w ust. 1, prowadzącemu zakład przetwarzania lub sprzedawcy hurtowemu.
3. Sprzedawca hurtowy jest obowiązany do nieodpłatnego przekazania przyjętego zużytego sprzętu, o którym mowa w ust. 1, prowadzącemu zakład przetwarzania.
Art. 42a. 1. Prowadzący punkt serwisowy jest obowiązany, w przypadku gdy naprawa przyjętego do punktu serwisowego sprzętu jest niemożliwa ze względów technicznych lub właściciel sprzętu uzna, że naprawa sprzętu jest dla niego nieopłacalna,
do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu.
2. Prowadzący punkt serwisowy jest obowiązany do umieszczenia w punkcie serwisowym informacji o punktach zbierania zużytego sprzętu.


Istotne zmiany w Ustawie:
28) po art. 37 dodaje się art. 37a i 37b w brzmieniu:


"Art. 37a.
1. Zbierający zużyty sprzęt jest obowiązany przyjąć każdy przekazywany przez użytkownika zużyty sprzęt, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Sprzedawca detaliczny, sprzedawca hurtowy oraz prowadzący punkt serwisowy może odmówić przyjęcia zużytego sprzętu w przypadku,
gdy stwarza on zagrożenie dla zdrowia lub życia osób przyjmujących zużyty sprzęt.
3. Zbierający zużyty sprzęt jest obowiązany zachować niezbędne środki ostrożności,
aby chronić zdrowie i bezpieczeństwo pracowników.
Art. 37b. Zbierający zużyty sprzęt jest obowiązany zapewnić, aby transport zużytego sprzętu do zakładu przetwarzania był prowadzony w sposób umożliwiający ponowne użycie sprzętu lub jego części składowych oraz odzysk,
w tym recykling, materiałów oraz substancji pochodzących ze zużytego sprzętu.";
29) w art. 39 w ust. 1:
a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
"Zbierający zużyty sprzęt, z wyjątkiem punktu serwisowego oraz sprzedawcy detalicznego
i sprzedawcy hurtowego, jest obowiązany przekazać wójtowi, burmistrzowi albo prezydentowi miasta,
na terytorium którego działa, w terminie 30 dni od dnia podjęcia działalności, informację zawierającą:",
b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
"2) adresy punktów zbierania zużytego sprzętu,
z wyłączeniem punktów sprzedaży sprzętu oraz punktów serwisowych.";
30) w art. 40 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Zbierający zużyty sprzęt jest obowiązany
do sporządzenia i przedłożenia Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska, w terminie do dnia 31 lipca za okres od 1 stycznia do 30 czerwca i do dnia 15 marca za okres od 1 lipca do 31 grudnia każdego roku, sprawozdania o masie zebranego i przekazanego do prowadzącego zakład przetwarzania zużytego sprzętu.";
31) w art. 41 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
"1) sprzedaży wyłącznie sprzętu wprowadzanego do obrotu przez wprowadzającego sprzęt zarejestrowanego w rejestrze, o którym mowa
w art. 6;";
32) po art. 42 dodaje się art. 42a w brzmieniu:
"Art. 42a. 1. Prowadzący punkt serwisowy jest obowiązany, w przypadku gdy naprawa przyjętego do punktu serwisowego sprzętu jest niemożliwa ze względów technicznych lub właściciel sprzętu uzna, że naprawa sprzętu jest dla niego nieopłacalna,
do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu.
2. Prowadzący punkt serwisowy jest obowiązany do umieszczenia w punkcie serwisowym informacji o punktach zbierania zużytego sprzętu."


Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania, zapraszamy do naszej firmy - udzielimy wyczerpujących informacji
w tym zakresie
Zapraszamy!

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl